"รามาฯ-สจล." เอ็มโอยูด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

2021-02-05 10:16:01

"รามาฯ-สจล." เอ็มโอยูด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

Advertisement

รามาฯร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอ็มโอยูด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและทางการแพทย์

"แอน จักรพงษ์" ขอโทษพาดพิงบุคคลที่ 3 เรื่องเซ็กส์

"การบินไทย" แจงแล้วปมดราม่า "ปาท่องโก๋" ไร้คนต่อแถว?

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายขีดความสามารถขององค์กร พร้อมสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร. อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้


ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการให้บริการรักษาพยาบาล พันธกิจในฐานะโรงเรียนแพทย์ และพันธกิจในด้านการทำวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งในกระบวนการทำงานในทุกพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาให้เกิดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเวชศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกรรม การพยาบาล การสาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นองค์ความรู้ที่ต้องพัฒนาอยู่อย่างเสมอ โยอาศัยความร่วมมือในหลากหลายด้านจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นเดียวดันกับความร่วมมือในครั้งนี้ ที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดผลสำเร็จให้เกิดแก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ได้เป็นอย่างมาก


รศ.ดร. อิทธิพล  กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยในการพัฒนา คิดค้น หรือประดิษฐ์ซึ่งเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์หรือระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุปกรณ์หรือระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ให้เกิดความสะดวกขึ้นได้