ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 2 แห่ง

2021-02-02 22:30:24

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 2 แห่ง

Advertisement

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 2 แห่งใน 3 เขต เริ่ม 3 ก.พ.

"เอไทม์มีเดีย"แจงแล้ว "ดีเจมะตูม" จบ ม.ศิลปากรจริงหรือไม่ ?

เจ้าของบ้านพักฉุนวัยรุ่นเข้าพักทำของพังแถมโพสต์ด่า

อกอีแป้นจะแตก! กู้ภัยสาวใจกล้าจับจงอางยาว 5 เมตร

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วครา" ฉบับที่ 19 มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 ม.ค. 2564 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 และ(ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 ม.ค. 2664 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 จึงให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ดังนี้

1.สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค็กก่อนวัยเรียน เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป