กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง 5 อันดับโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคน

2022-05-17 19:21:07

กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง 5 อันดับโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคน

Advertisement

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผย 5 อันดับโรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์เเละคนที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65  ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นสพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นพ.โสภณ กล่าวว่า ผลการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และยังได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (US.CDC) ประจำประเทศไทย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (FAO) และผู้เข้าร่วมประชุมจากสหสาขาวิชา รวมถึงองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าร่วมให้ข้อมูลเเละจัดอันดับ  สำหรับโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 5 อันดับเเรกจากที่ประชุม ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดนก (Zoonotic avian influenza) 2.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19, SARS, MERS) 3.โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) 4.โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) และ 5.โรคอีโบลา (Ebola) ซึ่งทั้ง 5 โรคนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคให้ดียิ่งขึ้น พร้อมจัดสรรทรัพยากรแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ ผู้เเทนหน่วยงานเครือข่ายยังหารือโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนอีกหลายโรค อาทิ โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) โรคเมลิออย (Melioidosis) โรคไข้หูดับ ก่อโรคโดยเชื้อ Streptococcus suis เเละโรคมาลาเรียที่ก่อโรคโดยเชื้อ Plasmodium Knowlesi เพราะสถานการณ์มีแนวโน้มพบสูงขึ้นเเละต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผนวกกำลังกันจึงจะลดความเสี่ยงเเละรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้