สบส.รับฟังความเห็นร่าง ก.ม.กำกับดูแลมาตรฐานฟิตเนส 18 พ.ค.

2022-05-12 10:08:24

สบส.รับฟังความเห็นร่าง ก.ม.กำกับดูแลมาตรฐานฟิตเนส  18  พ.ค.

Advertisement

สบส.เตรียมรับฟังความเห็นร่างกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส  18  พ.ค.

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุภาพ กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จะทำให้ธุรกิจฟิตเนสต้องถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพดีเป็นหัวใจสำคัญของการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ฟิตเนสจึงยังเป็นกิจการที่ได้รับความนิยม โรคระบาดจะกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ผู้ให้บริการฟิตเนสต้องยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการอีกครั้ง โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และในระยะยาวจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เพราะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนโดยตรง ที่ผ่านมาอาจพบปัญหา เช่น สถานที่ให้บริการมีความแออัด ไม่สะดวกสบาย เครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่เพียงพอ เก่า ชำรุด ไม่สะอาด เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ในขณะออกกำลังกาย หรือบางแห่งไม่มีเทรนเนอร์ หรือมีแต่ไม่เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ถูกต้อง ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยและความสะอาดอย่างเพียงพอ จึงเกิดปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่กำกับดูแลกิจการฟิตเนส ดังนั้น เพื่อให้กิจการฟิตเนสดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน มีการให้บริการโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการอบรม เพื่อคอยให้คำแนะนำและดูแลวิธีการออกกำลังกายได้ถูกต้องและปลอดภัย สบส. ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จึงเสนอให้ฟิตเนส เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอื่นๆ ตามมาตรา 3 (3) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า  สบส.ได้จัดทำร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ และการกำหนดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ในวันที่ 18 พ.ค. นี้ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีผู้แทนจากกิจการฟิตเนสร่วมอภิปรายบนเวทีด้วย ทั้งนี้  สบส. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกฎหมาย และร่วมพัฒนามาตรฐานกิจการฟิตเนสไปด้วยกัน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่แบบฟอร์มในคิวอาร์โค้ดบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สบส. 1426