"วสันต์"ห่วงสังคมขาดความตระหนักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้อื่น

2022-05-09 22:27:56

"วสันต์"ห่วงสังคมขาดความตระหนักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้อื่น

Advertisement

"วสันต์"ห่วงสังคมขาดความตระหนักเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นกรณีคลิปล้อเลียนในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ย้ำหลักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  การดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีคลิปโปรโมทของบริษัทแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลถึงความไม่เหมาะสม ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) มีความห่วงใยและเห็นว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความตระหนักรู้เรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งต่างมีคุณค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป และไม่ว่าใครก็ไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยที่ทำให้พวกเขามีคุณค่าที่ต่ำลง เพราะแม้ว่าเราทุกคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น หรือมีผลทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้อยค่าลง

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรณีนี้ บริษัทแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์แห่งดังกล่าว จะได้ออกมาขออภัยในความผิดพลาดและไม่รอบคอบ รวมทั้งผู้จัดทำคลิปอ้างว่าไม่มีเจตนาในการล้อเลียนหรือพาดพิงบุคคลใดก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวถือเป็นบทเรียนของภาคธุรกิจและผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ (Influencer) ในการจัดทำสื่อที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ด้วย

"การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เป็นคุณค่าพื้นฐานสำคัญที่สังคมต้องร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และไม่ยอมรับในการกระทำอันเป็นการดูหมิ่นหรือด้อยคุณค่าของผู้อื่น ซึ่ง กสม. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 ที่ผ่านมา กสม. เพิ่งมีมติให้แจ้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องคล้ายคลึงกันคือกรณีการดูหมิ่นศักดิ์ศรีคนอีสานในสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มคลับเฮาส์ โดยหนึ่งในข้อเสนอคือให้มีการกำหนดแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ที่เคารพในความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงของผู้อื่น รวมถึงการรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ด้วย" นายวสันต์ กล่าว