"อนุชา"เผย มติ มส.ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับแก้ปัญหาพระสงฆ์

2022-05-09 21:45:55

"อนุชา"เผย มติ มส.ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับแก้ปัญหาพระสงฆ์

Advertisement

"อนุชา" เผยมติมหาเถรสมาคมให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แก้ไขปัญหาพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 นายอนุชา นาคาศัย  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม มีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อออนไลน์ เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ส่งผลต่อความศรัทธาของประชาชนว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว ได้การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีมติมหาเถรสมาคม ที่ 391/2565 เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย กำหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.กำชับให้พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และต้องเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด2.กำชับให้เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรในปกครองประพฤติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด 3..กำชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับ ตรวจตราพระภิกษุผู้อยู่ในปกครองในแต่ละระดับ ประพฤติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบเห็นหรือทราบข่าวเกี่ยวกับพฤติการณ์พระภิกษุในปกครอง ที่ไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ กำหนดโทษพระภิกษุที่ประพฤติไม่เหมาะสม รวมถึงเจ้าคณะผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดกวดขันและตรวจตราพระภิกษุในปกครอง ปล่อยปละละเลยให้ภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม มีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสารูป โดยมติมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้ยกร่างแนวทางการลงโทษพระภิกษุที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงเจ้าคณะผู้ปกครองที่ปล่อยให้ในสังกัดประพฤติปฏิบัติก็ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ จากการหารือกับพระกากัน อโสโก (มาลิค) นักแสดงชาวอินเดีย ผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ที่เดินทางมาบรรพชาอุปสมบทในไทย ท่านกล่าวชื่นชมประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือนำคำสั่งสอนและความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปเผยแพร่ต่อที่ประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป