"ชวน"ย้ำหน้าที่คนไทย 10 ข้อ

2022-05-07 15:43:38

"ชวน"ย้ำหน้าที่คนไทย 10 ข้อ

Advertisement

"ชวน"ย้ำคนไทยมีหน้าที่ 10 ข้อตาม รธน.ปี 60

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 65 ณ บ้านพัก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21” ในโอกาสที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ได้จัดโครงการเปิดบ้านนิติรัฐศาสตร์ : ยุวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย? ร่วมฟังปาฐกถา

นายชวน กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ในระบบประชาธิปไตย ในปัจจุบันที่มีความแตกต่าง โดยประเทศไทย เป็นระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เสียงข้างมาก ไปทำหน้าที่ในการตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ ดังนั้น การเลือกตั้งส.ส. จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเหตุผลให้หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 50 เป็นหัวใจของวิถีทางแห่งประชาธิปไตยของไทยคือ บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5.รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6.เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 8.ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 9.เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 10.ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ


ประธานรัฐสภา ยังได้ให้โอวาทว่า ในปัจจุบัน เราเรียกร้องสิทธิ แต่ลืมทำหน้าที่ของตน จึงขอให้นักเรียน ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย เป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่ของตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในส่วนของประธานรัฐสภาได้ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนภาคใต้ หลายด้าน และล่าสุดได้ทำหน้าที่เป็นปากเสียงในการเรียนนายกรัฐมนตรีให้ชดเชยให้กับพี่น้องชาวใต้ในการพัฒนาถนน ซึ่งไม่ได้รับการซ่อมแซมในอดีตจากสาเหตุนโยบายการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลในอดีต รวมถึงการริเริ่มโครงการ “บ้านเมืองสุจริต” ของรัฐสภา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในโรงเรียนให้นักเรียนนักศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

สำหรับโครงการเปิดบ้านนิติรัฐศาสตร์ฯ จัดขึ้นโดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านนิติศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างแนวทางและอุดมการณ์ในการทำงานและปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองด้วยวิถีประชาธิปไตย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักเรียนแผนการเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ และเยาวชนที่มีความสนใจ