กมธ.กฎหมายลูกผ่อนคลายพรรคการเมืองมากขึ้น

2022-05-05 18:01:17

กมธ.กฎหมายลูกผ่อนคลายพรรคการเมืองมากขึ้น

Advertisement

กมธ.กฎหมายลูกผ่อนคลายพรรคการเมืองมากขึ้น ทำให้คล่องตัว แต่ไม่ละทิ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่…) พ.ศ. … แถลงความคืบหน้าในการประชุม กมธ.ว่า ในวันนี้ กมธ.พิจารณาในส่วนของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งผู้สมัครของพรรคการเมืองทั้งในระดับเขต และบัญชีรายชื่อ โดยหลักการเราอยากได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ มาเป็นตัวแทนของพรรคทั้ง 2 ประเภท แต่จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการคัดเลือก หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อไพรมารี่โหวต หรือ การเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งในส่วนของการสรรหาผู้สมัครระดับเขต กมธ.เคาะแล้วโดยมีความเห็นว่า กระบวนการของการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน คือ 1.ให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละพรรคกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2.เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัครให้เป็นหน้าที่กรรมการสรรหาในการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้ง 3.ให้ส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตรวจสอบ และให้มีการจัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังความเห็น พร้อมให้ความเห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา 4.ให้สาขาพรรคการเมืองส่งรายชื่อผู้สมัครแต่ละเขต และ5.กรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้มีความผ่อนคลายมากกว่าปัจจุบัน ขณะที่พรรคการเมืองจะมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ไม่ละทิ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค ส่วนขั้นตอนการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กมธ.