พระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงอวยพรปีใหม่

2018-01-02 14:40:32

พระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงอวยพรปีใหม่

Advertisement

พระจักรพรรดิญี่ปุ่นอวยพรปีใหม่ให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าและความผาสุกของประชาชนพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นและเหล่าบุคคลสำคัญถวายพระพรวันปีใหม่แด่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เจ้าฟ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียว ในวันจันทร์ที่ 1 ม.ค. พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะและบรรดาสมาชิกรัฐสภาซึ่งรวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ตลอดจนเหล่าเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ


สมเด็จพระจักรพรรดิตรัสว่าพระองค์ทรงสวดภาวนาให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าและความผาสุกของประชาชน ในวันอังคารที่ 2 ม.ค. สมเด็จพระจักรพรรดิ สมเด็จพระจักรพรรดินีและพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ จะเสด็จออกพระบัญชรพระราชวังหลวงรวม 5 ครั้งเพื่อทรงรับการถวายพระพรจากประชาชน

ภาพ Kazuhiro NOGI / AFP