"ซูเปอร์โพล"เผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองตาม รธน.

2022-05-01 12:26:24

 "ซูเปอร์โพล"เผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองตาม รธน.

Advertisement


"ซูเปอร์โพล"เผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองตาม รธน.  เหตุไม่เคยอ่านหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.65ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง หน้าที่คนไทย ตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดย ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,079 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 - 30 เม.ย.65 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญในหมวด หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้นที่เคยอ่าน 

ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่รู้หน้าที่ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 67.3 ไม่รู้ว่า การรับราชการทหาร เป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ รองลงมาคือร้อยละ 56.3 ไม่รู้ว่า การเสียภาษีอากร เป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 52.1 ไม่รู้ว่า การศึกษาภาคบังคับเป็นหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 47.7 ไม่รู้ว่า การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 37.2 ไม่รู้ว่า การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่ออย่างมั่นคง สงบสุขและมั่งคั่ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.7 ระบุ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ ร้อยละ 62.6 ระบุ ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 62.3 ระบุ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 60.2 ระบุ เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม และร้อยละ 57.3 ระบุ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.5 ไม่เห็นด้วยต่อการเรียกร้องสิทธิเกินขอบเขต หน้าที่ของตนเอง และการก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในขณะที่ร้อยละ 9.5 เห็นด้วย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นความน่าห่วงใยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญในหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการปกครองและขับเคลื่อนประเทศในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน้าที่ของตนเองในการปกครองของรัฐ ปัญหาต่าง ๆ ของการเรียกร้องสิทธิ โดยไม่รู้หรือเข้าใจหน้าที่ รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิที่เกินขอบเขตของกฎหมายหรือกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น เป็นปัญหาต่อพัฒนาการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อเนื่องมา

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวด้วยว่า ที่น่าสังเกตร่วมกันคือ การสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะความจริงใจจากฝ่ายการเมือง ซึ่งหากการเรียกร้องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ โดยไม่พยายามให้สังคมเข้าใจแก่นแท้ของประชาธิปไตย โดยเฉพาะหน้าที่และการมีส่วนร่วมของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา ข้อมูลจากโพลที่บ่งชี้นี้แสดงให้เห็นสัดส่วนที่ต้องพิจารณาลึกซึ้งเพราะหากปล่อยไว้ให้คนจำนวนไม่น้อยละเลยในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดอาจเป็นปัญหาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบ้านเราที่ฝ่ายการเมืองที่มุ่งแต่เป็นนักเลือกตั้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข้ายึดครองอำนาจและผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่พยายามพูดถึงอย่างจริงจังและกำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่และไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้ อุบัติการณ์หลายอย่างที่สั่นคลอนเสาหลักของชาติวันนี้ อาจทำให้หวนคิดถึงรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่คอยคิดและทำอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อรักษาเสาหลักของชาติให้ดำรงอย่างมั่นคงไว้คู่แผ่นดินไทย