"ชัชชาติ"คะแนนนำโด่งผู้ว่าฯกทม.ตามด้วย "อัศวิน-ดร.เอ้"

2022-05-01 11:04:20

"ชัชชาติ"คะแนนนำโด่งผู้ว่าฯกทม.ตามด้วย "อัศวิน-ดร.เอ้"

Advertisement

"นิด้าโพล"เผยผลสำรวจ "ชัชชาติ"คะแนนนำโด่งบุคคลที่ประชาชนจะเลือกเป็นผู้ว่าฯกทม.เหตุเป็นคนเก่ง มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงาน ตามด้วย "อัศวิน-ดร.เอ้" 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.65  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งใน กทม.ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,357 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  โดยเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 44.58 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 11.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะ ขอดูนโยบายและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน อันดับ 3 ร้อยละ 11.27 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง อันดับ 4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้ กทม. มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้ อันดับ 5 ร้อยละ 6.93 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 5.75 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 3.17 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง อันดับ 8 ร้อยละ 2.51 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.96 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ) และนายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 47.77 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.10 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.47 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.28 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 45.79 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 9.47 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.37 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.77 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.47 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 42.41 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.69 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.15 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.29 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 44.09 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.75 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 10.21 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ในสัดส่วนที่เท่ากันและอันดับ 4 ร้อยละ 7.53 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 50.63 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.97 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 8.44 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.02 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ท้ายที่สุดคำถามที่ประชาชนต้องการจะถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น (จำนวน 660หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 23.34 ระบุว่า ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร (รถติด) ใน กทม. อย่างไร รองลงมา ร้อยละ 14.09 ระบุว่า นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริง หรือไม่ ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน กทม.  อย่างไร ร้อยละ 9.09 ระบุว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของคน กทม. ในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไร ร้อยละ 8.94 ระบุว่า ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพฯ อย่างไร ร้อยละ 8.03 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองใน กทม. อย่างไร ร้อยละ 6.67 ระบุว่า ปัญหาแรกที่ท่านต้องการแก้ไขเมื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม. คืออะไร ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ท่านจะจัดระเบียบการขายของบนทางเท้า อย่างไร ร้อยละ 4.09 ระบุว่า ท่านจะแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ อย่างไร ร้อยละ 3.03 ระบุว่า ท่านมีแนวทางจัดการระบบขนส่งสาธารณะใน กทม. อย่างไรร้อยละ 1.97 ระบุว่า ท่านจะจัดการปัญหาฝุ่น ควัน และมลพิษทางอากาศใน กทม. อย่างไร ร้อยละ 1.06 ระบุว่า ท่านจะแก้ปัญหาการทุจริตใน กทม.  อย่างไร ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ท่านจะทำอย่างไรให้ กทม. เป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ และร้อยละ 0.30 ระบุว่า ท่านจะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียใน กทม. อย่างไร และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ในกรุงเทพฯ อย่างไร ในสัดส่วนที่เท่ากัน