วธ.สรุปยอดผู้เข้าชมพระเมรุมาศ 60 วันกว่า 4 ล้านคน

2018-01-01 11:55:49

วธ.สรุปยอดผู้เข้าชมพระเมรุมาศ 60 วันกว่า 4 ล้านคน

Advertisement

วธ.สรุปยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตลอด 60 วัน รวมกว่า 4 ล้านคน ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ปชช.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 2–30 พ.ย.2560 ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพื่อให้ประชาชน เยาวชนและผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศ อันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าและนิทรรศการฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ วธ. รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1. บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.บริเวณศาลาลูกขุน 6 หลัง นิทรรศการ “พระเมรุมาศพิมานนฤมิต” เนื้อหาแสดงถึงการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ
3.บริเวณทับเกษตร นำสัมผัสพระสุเมรุ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา จัดแสดงพระเมรุมาศจำลองและประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ อาทิ เทวดา สัตว์หิมพานต์ โดยมีอาสาสมัครนำชม ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน มีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ และ 4.ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ เช่น พันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น และนาข้าวที่มีขอบคันนาออกแบบเชิงเป็นเลขเก้าไทย

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า จากการที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ นับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 60 วัน ปรากฏว่ามีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งหมด 4,000,086 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ/สามเณรและแม่ชี 23,499 รูป/คน วีลแชร์ 58,185 คน ผู้พิการ 5,183 คน กลุ่มชาติพันธุ์ 320 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 61,203 คน ซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 96 ประเทศ โดยประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมัน จีน อเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศส รวมทั้งสื่อมวลชน 2,106 คน ประชาชน 3,096,163 คน และนักเรียนและนักศึกษา 753,427 คนอย่างไรก็ตาม วธ.ได้จัดพิมพ์และแจกแผ่นพับนำชมนิทรรศการฯ ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงได้จัดพิมพ์และแจกโปสการ์ดที่ระลึกโดยคัดเลือกภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และภาพพระเมรุมาศ อาคารประกอบและภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศมาจัดพิมพ์ 2 รอบโดยจัดพิมพ์รอบละ 9 แบบ รวม 18 แบบ

ทั้งนี้ วธ.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งทหาร ตำรวจและพลเรือนจากหน่วยงานต่างๆที่มาทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย รวมกว่า 3,900 คนต่อวัน รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการดูแลประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจนสิ้นสุดระยะเวลาเข้าชม ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย