ผู้ตรวจการแผ่นดินปั้นเด็กไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3 เข้าสู่ตลาดแรงงาน

2022-04-17 15:38:48

ผู้ตรวจการแผ่นดินปั้นเด็กไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3 เข้าสู่ตลาดแรงงาน

Advertisement

ผู้ตรวจการแผ่นดินปั้นเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3 กำหนดเปิดฝึกทั่วประเทศเริ่ม 18 เม.ย.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.65  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และอีกหลายหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดมาตั้งแต่เดือนต.ค.64 อย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ได้แก่ การสำรวจหาเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.3 และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ กระบวนการกลางน้ำ ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสนับสนุนสงเคราะห์ระหว่างฝึกอบรม กระบวนการปลายน้ำ ได้แก่ การสำรวจและเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้ปฏิทินการดำเนินงาน 12 ขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินโครงการมาถึงขั้นตอนที่ 8 การเปิดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ โดยแต่ละจังหวัดจะเริ่มเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.65 เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าฝึกอบรม จำนวน 837 คน


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทุกจังหวัดได้เปิดหลักสูตรสาขาฝึกอบรมที่มีความหลากหลายทางอาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการสูง จำนวน 23 หลักสูตร อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบอาหารไทย ช่างสีรถยนต์ เป็นต้น ทุกหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาคปฏิบัติ(ฝึกงาน)ที่สถานประกอบกิจการในเครือข่าย ประมาณ 4-6 เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมนันทนาการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด้วย

“ภายหลังจบการฝึกอบรมตามโครงการฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสถานประกอบกิจการในจังหวัด จะร่วมกันหาตำแหน่งงานว่างที่มีความเหมาะสมตามหลักสูตรสาขาที่ฝึกอบรมรองรับนักเรียนที่จบการฝึกอบรมให้ทั้งในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจะช่วยประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบกิจการถึงการจ้างแรงงานเด็กและการให้โอกาสเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี ได้ทำงานมีรายได้เพียงพอดูแลตนเองและครอบครัวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว