จัดงาน "Lanna Expo 2021" 7-16 ม.ค.

2022-01-07 07:30:10

จัดงาน "Lanna Expo 2021" 7-16 ม.ค.

Advertisement

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเตรียมจัดงาน "Lanna Expo 2021" ระหว่างวันที่ 7-16 ม.ค. 65 กระตุ้นเศรษฐกิจ ฝ่าโควิด-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ พร้อม ส่งเสริมช่องทางตลาดเพิ่มโอกาส ให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มต่าง ๆอาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP SME เกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน อันจะนำไปสู่ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของชุมชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกัน จัดงาน Lanna Expo 2021 โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” โดยผนึกกำลังภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มีโอกาสแรกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ภายในงานได้จัดแบ่งพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและการบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่มประเภท โดยได้จัดแบ่งพื้นที่แต่ละโซน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์-สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ ให้กับหน่วยงานพันธมิตร สถาบันการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งทุน และพื้นที่โซนเจรจาธุรกิจ ในการเพิ่มโอกาสทางการค้า แลกเปลี่ยน จับคู่เจรจาทางการค้า โดยได้จัดการให้บริการในรูปแบบ Hybrid ให้บริการทั้งออฟไลน์ ณ สถานที่จัดงาน และออนไลน์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกสอดคล้องกับการจัดงานในรูปแบบ New Normal โดยผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าให้กับคู่ค้า และเจรจากับผู้ประกอบการ ชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินค้าลงนัดหมาย จับคู่เจรจาการค้าล่วงหน้า หรือเจรจาการค้าได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ สบค. จังหวัด จึงได้กำหนดมาตรการ ในการควบคุม มีการตรวจวัดอุณภูมิ ของผู้ประกอบการ และผู้ร่วมงาน พร้อมคัดกรองผู้เข้าร่วมและผู้ค้ามีจุดตรวจวัดอุณภูมิคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงาน ตลอดจนมาตรการป้องกัน แจกเจลแอลกอฮอล์ฟรี ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างที่ 7 - 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์ – อาทิตย์ ปิดเวลา 21.00 น.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่