"อนุชา" ลงใต้รับฟังความคิดเห็นผู้นำศาสนา-ผู้นำชุมชน

2022-02-15 21:49:18

"อนุชา" ลงใต้รับฟังความคิดเห็นผู้นำศาสนา-ผู้นำชุมชน

Advertisement

"อนุชา" ลงพื้นที่ภาคใต้พบปะ รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน  และประชาชน เน้นย้ำบูรณการประชาสัมพันธ์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา นายอนุชา นาคาศัย  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นภาคใต้พบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จ.ตรังและพัทลุง พร้อมรับฟังการนำเสนอกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ จ.สงขลา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนภาคใต้ จ.ปัตตานี โดยมี นายดลฮาฟ สาหลำสุหรี อิหม่ามประจำมัสยิดนัดมุดดิน อ.ทรายขาว นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต1 นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต1 นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา เขต 2 นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา เขต 3 นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธสนสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วม


นายอนุชา กล่าวว่า การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นกลไกในการทำความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการสื่อสารแล้วจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และสะท้อนข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล เพื่อออกมาตรการในอนาคตให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นเครือข่ายที่ทำหน้าที่สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจ และขยายผล ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายอนุชา กล่าวต่อว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่มีความสำคัญ มีความเปราะบางในหลายๆ ด้าน ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา และร่วมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลไกการสร้างความเข้าใจถือเป็นกลไกที่สำคัญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ควรสื่อสารด้วยความเข้าใจเป็นอันดับแรก ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อาจหยิบยกเรื่องราวในพื้นที่เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เห็นภาพและเข้าใจอย่างแท้จริง ในการแก้ปัญหาและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรับรู้รับทราบไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ทั่วถึง กว้างขวาง และทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน


“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สั่งการให้จัดทำโครงการและมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ได้เผชิญความท้าทายกับปัญหาหลายด้าน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกเผชิญปัญหานี้ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันตนเอง และเข้าใจถึงการดำเนินงานของรัฐบาล คือ การสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงประเทศชาติ” นายอนุชา กล่าว