เทศบาลเมืองชุมแพจัดพิธีลงนาม MOU 6 อปท.กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

2022-02-09 13:50:46

เทศบาลเมืองชุมแพจัดพิธีลงนาม MOU 6 อปท.กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

Advertisement

เทศบาลเมืองชุมแพเจ้าภาพใหญ่จัดพิธีลงนาม MOU กับ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ก่อนเตรียมวางแผนศึกษาให้เอกชนทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะขนาดใหญ่รองรับ

เมื่อวันที่  9 ก.พ. นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อจัดทำบริการด้านกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลัสเตอร์ที่ 3 ก่อน เตรียมวางแผนศึกษาให้เอกชนทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะขนาดใหญ่รองรับอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมี อปท.นำร่อง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลเมืองชุมแพ ในฐานะเจ้าภาพ เทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด


การลงนามในครั้งนี้ผู้ที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายก ปลัด ของแต่ละองค์กร ซึ่งองค์กรส่วนท้องท้องถิ่นเหล่านี้ จะมีหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำขยะมาทิ้งเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยแก่เทศบาลเมืองชุมแพ จำนวน 800 บาทต่อตัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65 รวมทั้งสิ้น 233 วัน และขยะที่จะนำมาทิ้งต้องเป็นขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ของ 7 อปท.เท่านั้น โดยจะนำขยะมาทิ้งได้ที่ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือกันในการกำจัดขยะเพื่อให้อำเภอชุมแพ เป็นเมืองที่สะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย

สำหรับปริมาณขยะในแต่ละวัน เทศบาลตำบลโนนสะอาด เฉลี่ย 3 ตันต่อวันเทศบาลตำบลหนองไผ่ เฉลี่ย 2-3 ตันต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เฉลี่ย 3 ตันต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เฉลี่ย 2 ตันต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด เฉลี่ย 1.5 ตันต่อวัน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เฉลี่ย 2-3 ตันต่อวัน ซึ่งเดิมที บาง อปท.ได้ให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยก เผากำจัดกันเองตามไร่นา บาง อปท.ได้เข้าร่วมกับทางเทศบาลเมืองชุมแพแล้ว

ด้าน น.ส.นัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เปิดเผยว่า พิธีลงนาม MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ และนายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลช่วยเหลือชาวตำบลไชยสอ และ อปท.อื่นๆ ด้วยดีตลอดมา ซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแพกับตำบลไชยสอ มีพื้นที่ติดต่อกัน ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ที่ต้องเร่งหาทางแก้ไข และเป็นนโยบายของตน ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะของชาวตำบลไชยสอให้ได้ ตนจึงพร้อมเป็นตัวแทน ประสานงานขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ซึ่งหลังจากพิธีลงนาม MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อจัดทำบริการด้านกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ทุก อปท. มีแนวทางเดียวกันคือ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะ ขยะที่นำกับมารีไซเคิลได้ ขายได้ ขยะเศษไม้กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่ควรนำมาทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพื่อลดการนำขยะมาทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ