"ประกันสังคม" แจงความคืบหน้าการเลือกตั้งบอร์ด สปส.

2022-02-04 07:00:25

 "ประกันสังคม" แจงความคืบหน้าการเลือกตั้งบอร์ด สปส.

Advertisement

"ประกันสังคม" แจงความคืบหน้าการเลือกตั้งบอร์ด สปส.  จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเชื่อมั่น

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ บอร์ด สปส.ซึ่งเป็นผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ พร้อมได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม จัดการเลือกตั้งให้เป็นไป อย่างรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำหรับความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้ง ในขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม อยู่ในระหว่างจัดทำแผนและกรอบระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง  เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา ผมและท่านบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อร่วมหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการเลือกตั้ง ที่มีความสุจริต เสรีและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกอบการจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่อไปโดยเร็ว

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการตั้ง บอร์ด สปส. ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่ยึดมั่นในการดำเนินการที่คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกลับคืนไปสู่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ