นายก อบต.ไชยสอมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาบ้านเกิดให้รุ่งเรือง

2022-01-10 12:09:22

นายก อบต.ไชยสอมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาบ้านเกิดให้รุ่งเรือง

Advertisement

นายก อบต.ไชยสอ แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงาน มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาบ้านเกิด ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ปัญหาขยะไม่มีที่ทิ้งต้องหมดไป

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ม.ค. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 มีนายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี ประธานสภาฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ นางวิยะดา สอนวงษ์ ปลัด อบต.ไชยสอ แจ้งรับรองผลการประชุม ครั้งแรก วันที่ 4 ม.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

น.ส.นัยนา บรรดาศักดิ์ นายก อบต.ไชยสอ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานโดยยึดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำร่วมพัฒนา สานงานต่อ ก่องานใหม่ ให้ชุมชนก้าวหน้า" เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อย่างแท้จริงภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งทิศทางในการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลไชยสอ โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ขึ้นมาในช่วงเวลา 4 ปี ครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.นโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป


น.ส.นัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไชยสอ กล่าวว่า ตนเองก้าวเข้ามาสู่อาชีพนักการเมืองท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิด ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน และจะนำพานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ บูรณาการทำงานร่วมกัน ในทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและตรงจุด ไล่เรียงขึ้นไปเป็นลำดับจากหมู่บ้านสู่ตำบล ส่วนราชการกลุ่มและองค์กรต่างๆ จะดำเนินการบริหารราชการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้โดยจะจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นก่อน เพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

น.ส.นัยนา กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบาย ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งเร่งด่วนที่ตนจะต้องเข้ามาทำให้สำเร็จโดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะ ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก อบต.ไชยสอ ไม่มีพื้นที่ทิ้งกำจัดขยะเป็นของตนเอง ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น ปริมาณขยะที่จัดเก็บต่อวันก็สูงขึ้นตามเช่นกัน ถ้ามีที่ทิ้งขยะก็จะสามารถจัดเก็บได้เร็วไม่มีขยะตกค้าง ซึ่งตนจะประสานกับทางเทศบาลเมืองชุมแพ ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อหารือแนวทาง การนำขยะในพื้นที่ตำบลไชยสอ เข้าสู่โรงงานบ่อกำจัดขยะของทางเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อเข้าสู่ขบวนการกำจัดขยะอย่างถูกต้องต่อไป