"ชวน"มอบของขวัญแก่เด็กเกาะสมุย

2022-01-08 15:39:59

"ชวน"มอบของขวัญแก่เด็กเกาะสมุย

Advertisement

"ชวน"มอบของขวัญแก่เด็กเยาวชนเกาะสมุย พร้อมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลไทย ด้านรัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  "Kids สนุก สุข ณ รัฐสภา"

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ม.ค. ที่โรงเรียนบ้านแหลมหอย หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ (บ้านใต้) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสัญจร


นายชวนได้มอบโอวาทในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสัญจร พร้อมพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึกให้กับเด็กและเยาวชน ใจความว่า ในช่วงที่บ้านเมืองเราเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องงดการประชุม และไม่สามารถให้เด็กและเยาวชนไปเยี่ยมชมสภาได้มาถึง 2 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม กิจกรรมวันเด็กสัญจรที่จัดขึ้นในวันนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของวันเด็ก และปีนี้คำขวัญวันเด็กจากประธานรัฐสภาคือ "รู้หน้าที่ มีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตยสุจริต

นายชวน กล่างต่อว่าในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ ซึ่งคำขวัญวันเด็กที่ตนให้ในปีนี้ ก็ได้เน้นย้ำเรื่องหน้าที่ไว้เช่นเดียวกัน เพราะทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ต้องรู้จักทั้งสิทธิและหน้าที่ รู้จักใช้สิทธิ และรู้หน้าที่ที่ตนเองต้องทำ แต่หน้าที่ของเด็กและเยาวชนคือ ต้องเรียนหนังสือ เพื่อสะสมความรู้ไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเรียนต่อในอนาคต จึงขอเน้นย้ำเรื่องหน้าที่กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศว่า หน้าที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กัน เราจึงต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2552 ว่า ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืนไป ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นและนำมาเผยแพร่ให้เยาวชนและคนไทยได้ตระหนักด้วยเช่นกัน


“การยึดมั่นในความสุจริต ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การให้ประชาชนมีสิทธิในการปกครองตนเอง อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ โดยผ่านระบบตัวแทน คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนในรัฐสภา ฉะนั้น เราต้องเลือกตัวแทนที่เป็นคนดี มีความสุจริต ไม่โกง เพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอด จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่นักการเมืองจะต้องเป็นคนสุจริต จึงเป็นที่มาของคำขวัญวันเด็กที่ตนมอบในปีนี้ และขอใช้พื้นที่ตรงนี้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเราสร้างเด็กที่มีคุณภาพในวันนี้ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า ถ้าเราทำให้เด็กและเยาวชนในวันนี้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เราก็จะมีคนที่สุจริตในวันข้างหน้า สร้างพื้นฐานที่ดีให้เยาวชน เพื่อที่วันข้างหน้าเราจะมีคนดีดูแลบ้านเมืองต่อไป” นายชวน กล่าว

จากนั้นเวลา 10.30 น. ณ ธนาคารปูม้าบ้านใต้ ชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ (บ้านใต้) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายชวน ประธานรัฐสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การเพาะขยายพันธุ์ลูกปูม้าในโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทย และร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลไทย เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในท้องทะเลอ่าวไทยฝั่งเกาะสมุย ให้ทรัพยากรปูม้าในทะเลมีปริมาณมากขึ้น เป็นการอนุรักษ์ปูม้า และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ซึ่งกิจกรรมอนุรักษ์ปูม้า เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนคนบ้านใต้ ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์สร้างรายได้ และทำให้มีอาหารทะเลไว้กินอย่างยั่งยืน โดยภายใต้สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย ชุมชนประมงชายฝั่งในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้รวมตัวกันดำเนินกิจกรรม “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทย ก่อประโยชน์ให้กับธรรมชาติและเศรษฐกิจประมงปูม้า เพิ่มปริมาณปูม้าในธรรมชาติให้มากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของประชากร สนับสนุนให้ชุมชนชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า และส่งเสริมให้ ชุมชนและชาวประมง มีความรู้ทางวิชาการ และเพิ่มประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชนประมงต่อไป


ในเวลา 11.00 น. ณ หมู่บ้านแขกชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายชวน ประธานรัฐสภา ให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับเด็กและเยาวชน พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชน ในกิจกรรมวันเด็กสัญจร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ขณะเดียวกัน เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “ Kids สนุก สุข ณ รัฐสภา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูม โดยเด็กและเยาวชนได้พบปะกับ นายชวน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสัญจร ณ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย

จากนั้น เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภาผ่านทางออนไลน์ ที่สามารถพาเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมสัปปายะสภาสถานรัฐสภาของประเทศไทยอย่างทั่วถึง พร้อมรับฟังคลิปจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ตลอดจน ส.ส. และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ฝากข้อความอวยพร ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2565 รวมถึงการเล่นเกมตอบคำถามลุ้นรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย