"พรเพชร"นัดประชุมวุฒิสภา 10 ม.ค. ถก 2 เรื่องด่วน

2022-01-07 14:52:03

 "พรเพชร"นัดประชุมวุฒิสภา 10  ม.ค. ถก 2 เรื่องด่วน

Advertisement

"พรเพชร"นัดประชุมวุฒิสภา 10  ม.ค. ถก 2 เรื่องด่วนตามกรอบเวลากำหนด ด้าน "ชวน"สั่งงดประชุมสภาฯออกไปอีก 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ออกหนังสือด่วนมากที่ สว 0007 (ว 14) ถึงสมาชิกวุฒิสภา เรื่องประชุมวุฒิสภา เนื่องด้วยประธานวุฒิสภา มีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทวุฒิสภา และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประธานวุฒิสภา พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 10 ม.ค. 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 10 ม.ค.นี้ มีวาระเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1. ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) และ2. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง กมธ.วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน อนึ่ง ทั้ง 2 เรื่องถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางวุฒิสภาจะต้องพิจารณาตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ขณะที่ในส่วนสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ 110 ถึง ส.ส. เรื่อง งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์บะ 2 วัน คือ วันพุธและวันพฤหัสบดีนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน ได้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ตามข้อ 6 แห่งข้อกำหนเออกตามในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธ.ค.64 ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นสมควรให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 ม.ค. 64 และวันที่ 13 ม.ค.64