คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. มีข่าวดี !!!

2022-01-06 12:30:58

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. มีข่าวดี !!!

Advertisement

สำหรับน้องๆ หรือ บุคคล ทั่วไปที่เรียนจบปริญญาตรี สาขา ใดๆ ก็ตาม เช่น นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์. หรือสาขาใดๆก็ได้ ที่ยังหางานไม่ได้ หรือมีงานทำแล้ว แต่เป็นงานชั่วคราวที่ไม่มีความมั่นคง ขอเชิญสมัครเรียนพยาบาล หลักสูตรปริญญาตรี โดยใช้เวลาเพียง สองปีครึ่งได้. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565. สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานที่มั่นคง ก้าวหน้ามาร่วมเป็น ศิษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. พยาบาลของปวงชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 35 ปี

​​2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

​3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น ตาบอดสีรุนแรง หูหนวกหรือหูตึง เป็นต้น และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและคู่มือการสมัครได้ที่ http://nurse.pccms.ac.th/?p=9530 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2576 6700 ต่อ 8816 หรือ Line : @918akqee (Faculty of Nursing)

#พยาบาลของปวงชน #พยาบาลจุฬาภรณ์