ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทวันเด็กแห่งชาติปี 65

2022-01-05 17:43:53

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทวันเด็กแห่งชาติปี 65

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.2565 ความว่า "คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 23 ธ.ค. พุทธศักราช 2564