พม.เตรียมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.เอ็นจีโอ

2022-01-05 17:34:24

พม.เตรียมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.เอ็นจีโอ

Advertisement

พม. เตรียมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หลัง ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.)  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการยกร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การดำเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และมอบหมายให้ พม.รับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ พม. ขอยืนยันว่า เราทำงานคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เราต้องร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้วยกันมาโดยตลอด สำหรับความจำเป็นที่ต้องมีร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทำให้ต้องออกร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ได้รับรองไว้ซึ่งหลายประเทศมีกฎหมายลักษณะนี้เช่นเดียวกัน อีกทั้งองค์กรภาคประชาสังคมที่มีผลงานเชิงประจักษ์จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้บริจาคให้กับองค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการรับประกันความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคว่าองค์กรจะนำเงินและสิ่งของที่บริจาคนั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ โดยเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้รับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว และมอบหมายให้กระทรวง พม. ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนเสนอ ครม. ต่อไป และร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังสามารถแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่ง พม. พร้อมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพื่อเสนอต่อ ครม. พิจารณาต่อไป