กกต.ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.30 ม.ค.

2022-01-03 18:32:11

 กกต.ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.30 ม.ค.

Advertisement

กกต.ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 วันที่ 30 ม.ค.  เปิดรับสมัคร 6-10 ม.ค.

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออ๊กประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่  30 ม.ค.2564

2.ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค.2564 ถึงวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.2564ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค.2564

นายอิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง