คนไทยสลดสุดผู้คนเสียชีวิตจากโควิด-19

2022-01-02 13:59:47

คนไทยสลดสุดผู้คนเสียชีวิตจากโควิด-19

Advertisement

ซูเปอร์โพลเผยคนไทยสลดสุดผู้คนเสียชีวิตจากโควิด-19  สุขสุดเห็นคนไทย เป็นหนึ่งเดียวกัน รักสงบ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา  ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง สุขสุด สลดสุด แห่งปี 2564 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,151 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 พบว่า 3 อันดับแรกของความสุขสุดของคนไทย ด้าน สังคม แห่งปี 2564 ได้แก่ อันดับแรก คือ เห็นคนไทย เป็นหนึ่งเดียวกัน รักสงบ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 28.8 อันดับที่สอง ได้แก่ เห็นนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียง ชนะนานาชาติ ทั้ง ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และแบดมินตัน เป็นต้น ร้อยละ 23.1 และอันดับที่สาม ได้แก่ เห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจให้กัน ร้อยละ 20.8 ตามลำดับ

นอกจากนี้ 3 อันดับแรกของความสุขสุดของคนไทย ด้าน ส่วนตัว แห่งปี 2564 ได้แก่ อันดับแรก คือ ความสุขในครอบครัว ร้อยละ 53.9 อันดับที่สองได้แก่ ความสุขต่อ สุขภาพกายและใจ ร้อยละ 23.1 และอันดับที่สาม ได้แก่ ความสุข ต่อ รายได้ และเงินในกระเป๋าของตัวเอง ร้อยละ 15.4 ตามลำดับ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ผลสำรวจพบ 3 อันดับแรกแห่งความเศร้า สลดสุด ของคนไทยแห่งปี 2564 อันดับแรก ได้แก่ ผู้คนเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ร้อยละ 42.5 อันดับที่สอง ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจ ธุรกิจเจ๊ง ปิดกิจการ คนตกงาน ร้อยละ 26.7 และอันดับที่สาม ได้แก่ คนตาย เพราะอุบัติเหตุบนถนน ร้อยละ 15.3 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม 3 อันดับแรกแห่งความภูมิใจสุดของคนไทยแห่งปี 2564 พบว่า อันดับแรก ได้แก่ ได้เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนแบบ ไทย ๆ ร้อยละ 30.1 อันดับที่สอง ได้แก่ บ้านเมืองพัฒนาเจริญ กว่าหลายประเทศในเอเชีย มีสนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม ทัศนียภาพถนนที่ดี มีการใช้พลังงานธรรมชาติที่ดี เช่น กังหันลม พลังน้ำ โซล่าเซลล์ เป็นต้น ร้อยละ 23.6 และอันดับที่สาม ได้แก่ คุณภาพคนไทย คุณภาพสื่อมวลชน คุณภาพชีวิตสังคม ร้อยละ 18.0 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลจัดอันดับสุขสุด สลดสุดของคนไทยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังคงมีความสุขกับบริบทของสังคมไทยที่มีสถาบันหลักของชาติแบบไทยทั้งความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนที่ยังคงมีผลต่อความสุขของประชาชนคนไทยรวมถึงความภูมิใจสุดของคนไทยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันเปรียบเสมือนบ้านที่มีเสาหลักของชาติค้ำประกันความมั่นคงปลอดภัยของทุกคนในชาติที่แตกต่างไปจากหลายประเทศทั่วโลก จึงมีความจำเป็นที่คนไทยทุกคนควรรักษาและหวงแหนไว้อย่าปล่อยให้ใครมาสั่นคลอนและทำลายได้