รามาฯลงนามความร่วมมือสร้างพยาบาลแห่งอนาคต

2021-12-16 16:05:32

รามาฯลงนามความร่วมมือสร้างพยาบาลแห่งอนาคต

Advertisement


"รร.พยาบาลรามาธิบดี-รพ.เมดพาร์ค -รพ.นครธน"ลงนามความร่วมมือสร้างพยาบาลแห่งอนาคต


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ในการสร้างพยาบาลแห่งอนาคตที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนและสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผอ.รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ รพ.เมดพาร์ค และ ดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.นครธน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รพ.เมดพาร์ค และ รพ.นครธน ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ รพ.เอกชนทั้ง 2 แห่งจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย นอกจากนี้ รพ.เอกชนจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาพยาบาลระดับหลังปริญญา สำหรับ รร.พยาบาลรามาธิบดีจะสนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงที่จะพัฒนาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเชื้ออุบัติใหม่ และผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังฝึกอบรมพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารองค์กรต่อไป