นายกฯห่วงพี่น้อง จชต. เร่งแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2021-12-15 17:08:17

 นายกฯห่วงพี่น้อง จชต. เร่งแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Advertisement

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ยะยา ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จชต. เร่งแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายโดยเร็ว

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่  15 ธ.ค. เวลา  ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เดินทางมาติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมฟังรายงานผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ พันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ราชาผลไม้ที่สร้างรายได้จำนวนมากให้พื้นที่ พันธุ์กาแฟโรบัสต้าที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพันธุ์ไผ่พื้นเมือง โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม นายนิพนธ์ บุญญามณี  รมช.มหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวคิดถึงและห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมทั้งจะดำเนินการใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่ด้วย โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Agri-Map ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สิน จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น โดยขอให้ ศอ.บต. ช่วยขับเคลื่อนเรื่องการค้าขายออนไลน์ด้วย และให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนในพื้นที่

นายกรัฐมนตรียัง พอใจต่อการดำเนินการเรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่พบว่า สถิติลดลงแม้ยังมีความรุนแรงอยู่ จึงฝากประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาช่วยกันเฝ้าระมัดระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยยกตัวอย่างการดำเนินแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐบาล ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่ให้จัดทำ SEA หรือผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ประกอบการดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลอยากเห็นประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข สามารถลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกัน เกิดสังคมที่เป็นธรรม มีพหุวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และได้รับโอกาสจากการพัฒนาของรัฐบนฐานศักยภาพของตนเอง ต่อยอดไปสู่การมีชุมชนที่เข้มแข็ง สังคมที่แข็งแรงและประเทศชาติที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมความก้าวหน้าในการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองแห่งปูทะเลโลก” ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้จากการเลี้ยงปูทะเล การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองแห่งพืชพลัง” เป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานและโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เป็น “เมืองแห่งปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “เมืองแห่งผลไม้” อีกด้วย

โอกาศนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ศอ.บต. ทำงานร่วมกับส่วนราชการให้เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 2. จัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การจัดสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนส่งเสริมการจัดการแข่งขันระดับโลก อาทิ การวิ่งเทรล ณ พื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา และการวิ่งมาราธอนระดับโลกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในตอนท้าย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำให้ประชาชนเปิดใจและเปิดตาให้กว้าง หาความรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัล หรือสื่อออนไลน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีจะติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด ซึ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ ทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐบาล หน่วยงานในพื้นที่ และภาคประชาชน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด” และการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวินิจฉัยความพิการ 2) นายกรัฐมนตรีเปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้กรอบแนวทาง “1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” และ 3) การส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร “การสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” และ “การใช้สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ภาษาพื้นถิ่น”พร้อมชมนิทรรศการการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จ.ยะลา “Amazean Jungle Trail” ก่อนตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้