มติวุฒิสภา 145 เสียงแก้ไข พ.ร.บ.พืชกระท่อม

2021-12-14 18:58:45

 มติวุฒิสภา 145 เสียงแก้ไข พ.ร.บ.พืชกระท่อม

Advertisement

มติวุฒิสภา 145 เสียงแก้ไข พ.ร.บ.พืชกระท่อมหลายประเด็นส่งคืนสภาฯ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา มีวาระพิจารณา ร่าง  พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.... ซี่งคณะกรรมาธิกาาร (กมธ.) ที่มี นพ.เจตน์ ศิรธารานนท์ ส.ว. เป็นประธานพิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระ 2 และวาระ 3 โดยรางที่ผ่านการพิจารณาของ กมธ. ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบ ทั้งนี้ที่ประชุมวุฒิสภาเสียงข้างมาก ได้เห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของ กมธ. ในหลายประเด็น อาทิ ในหมวดคุ้มครองบุคคลที่อาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมและการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด มาตรา 24 กมธ. ได้ตัดข้อความ ว่า น้ำต้มใบกระท่อมออก จากเดิมที่กำหนดห้ามขายทั้งใบและน้ำต้ม และ เติมบทบัญญัติ (4) ให้คุ้มครองบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และเพิ่มวรรคสอง กำหนดให้ ผู้ขายใบกระท่อม ต้องปิดประกาศหรือแจ้ง ที่จุดขาย ให้ทราบถึงข้อห้ามขายให้กับบุคคล

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีที่วุฒิสภา เติม (4) นั้น เนื่องจากมองว่าสารในใบกระท่อมยังมีฤทธิ์ที่ทำให้เป็นโทษต่อร่างกายหากใช้ไม่ถูกวิธีและในเอกสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกายังพบว่านอกจากหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร แล้ว บุคคลที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ อาจได้รับโทษจากการบริโภคใบกระท่อมด้วย จึงจำเป็นต้องควบคุมเพิ่มเติม ขณะที่การให้ติดป้ายประกาศเพื่อสร้างความตระหนักของการห้ามขายให้กับบุคคลต้องห้ามด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภายังได้แก้ไขมาตรา 25 ว่าสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม โดยได้เพิ่มเติมห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เติมอำนาจให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ออกประกาศกำหนดในสถานที่ หรือวิธีการใด หรือลักษณะอื่นใด เพื่อคำนึงถึงอนาคตที่อาจมีช่องทางการขายอื่นๆเพิ่มเติม และเพื่อไม่ให้กลับมาแก้ไขกฎหมายที่มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน

ขณะที่หมวดว่าด้วยบทกำหนดโทษ กมธ. ได้แก้ไข มาตรา34 โดยเพิ่มวรรคท้าย ระบุว่ากรณีขายให้กับบุคคลที่กฎหมายกำหนดห้ามขาย คือ อายุต่ำกว่า 18 ปี, สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า คือ จากไม่เกิน 5หมื่นบาท และยังแก้ไขมาตรา 37 โดยเพิ่มความที่ระบุว่าหรือบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ทำให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ให้ความเห็นส่วนตัวว่า กรณีกำหนดว่าาบุคคลอื่นใด ตนไม่เคยเห็นในบทกำหนดโทษอื่น ขอให้เตรียมชี้แจงกับสภาผู้แทนราษฎรให้ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาพิจารณาวาระสอง นานกว่า 8 ชม. 30 นาทีจากนั้นได้ลงมติในวาระ 3  โดยได้รับเสียงเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 145 เสียง ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่รับมาจากสภาฯ ดังนั้นต้องส่งคืนให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้ง ว่าจะเห็นชอบกับที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจาณาร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทูลเกล้าฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม พ.ศ.... ถือเป็นร่างกฎหมายฉบับที่2 ที่ต้องส่งให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยฉบับแรกคือ ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ.....