ดีเอสไอลุยสอบรุกป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม (มีคลิป)

2021-12-02 14:14:33

ดีเอสไอลุยสอบรุกป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม (มีคลิป)

Advertisement


ดีเอสไอลุยตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบว่ามีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 365 ไร่

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายมเหสักข์ พันธ์สง่า  ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค, นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ, นายเทวา จุฬารี  ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ร่วมกับ นายเชิดชาย ช่วงแสน  ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี  ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายอรุณเดช ขุนทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชนฯ ของ กอ.รมน.เพชรบุรี นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอบ้านลาด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่


ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กล่าวว่า จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณ ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ว่ามีการออกเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม หรือไม่ ทางกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคได้รับมอบหมายจากนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ทำการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งสูง บินสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนฯ เนื้อที่ประมาณ 365 ไร่ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม และตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงแจ้ง จ.เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของ จ.เพชรบุรี และข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวของกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่ได้ตรวจสอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก - เขาปุ้ม บริเวณป่าบ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 6 ต.หนองกะปุ  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการสืบสวน และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ให้แสดงหลักฐานการถือครอง ซึ่งหากการสืบสวนทำให้ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ในที่ดินทั้ง 10 แปลง เป็นการออกโดยอาศัยแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่ดินแปลงอื่น


คณะพนักงานสืบสวนจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพระราชบัญญัติการสอบสวนพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะได้ทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุและมีเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ต่อไป