"เลิศรัตน์"แจงผลดีมี 2 สภา

2021-11-16 14:06:42

 "เลิศรัตน์"แจงผลดีมี 2 สภา

Advertisement


"เลิศรัตน์"ชี้ร่าง รธน. เขี่ย ส.ว.ทิ้งถาวร เพิ่มอำนาจ ส.ส.ล้นฟ้า แจงผลดีการมี 2 สภา 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. อภิปราย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...) พ.ศ. ...ว่าร่างดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเสนอให้มีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269 -272 ในบทเฉพาะกาลเพื่อให้วุฒิสภาปัจจุบันพ้นสภาพ และยังเสนอแก้ไขหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดรัฐสภาให้เป็นหมวด 7 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมุ่งไปสู่สภาเดียวอย่างถาวรในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และที่สำคัญสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอมานี้ร่างฉบับนี้มีอำนาจล้นฟ้า มีตัวแทนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการของศาลปกครองและในสภากลาโหมถึง 2 คน เพื่อสอดคล้องแนวคิดทหารอยู่ใต้พลเรือน เหมือนบางประเทศซึ่งเป็นความคิดของแต่ละคนแต่ละฝ่าย

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า ตนจะอภิปรายให้ผู้เสนอร่างนับแสนคนเข้าใจ ว่ารัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุด อันเป็นที่รวมเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองการปกครอง ด้วยโครงสร้างหรือรูปแบบของรัฐสภา หมายถึงจำนวนสภาที่จะประกอบกันเป็นรัฐสภานั้นอาจจะแบ่งเป็นสองระบบคือระบบสภาเดียว และระบบสภาคู่ หรือระบบสอง 2 สภา ซึ่งระบบสภาเดียวมักจะพบเห็นในประเทศที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีไม่อยู่กี่ประเทศในโลก การสภาเดียวจะเป็นการแสดงถึงความมีเอกภาพ แต่ถ้ามีสองสภาก็อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาเดียวเท่านั้นก็อาจจะเกิดข้อบกพร่องและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ รวมถึงสภาเดียวอาจจะตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับได้ตามอำเภอใจ ส่วนระบบสภาคู่ที่มีทั้งสภาล่างและสภาสูง สภาล่างมีบทบาทตรากฎหมายอย่างแท้จริง ส่วนสภาสูงมีหน้าที่ปรึกษากลั่นกรองและยับยั้งการใช้อำนาจของสภาล่าง ซึ่งจะเกิดผลดีในการตรวจสอบการบัญญัติกฎหมาย รวมถึงการถ่วงดุลอำนาจของสภาล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจโดยไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น

////