"วสันต์" เตือนด้อยค่าคนอื่นไม่ถูกต้อง

2021-11-09 03:00:07

"วสันต์" เตือนด้อยค่าคนอื่นไม่ถูกต้อง

Advertisement

"วสันต์" เตือนด้อยค่าคนอื่นไม่ถูกต้อง ทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวถึง กรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านคลับเฮ้าส์เหยียดคนอีสาน ว่า การดูถูกหรือด้อยค่าใครเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นคนอีสาน คนภาคไหน คนเชื้อชาติใด ทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน มีมิติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและเรามีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ทุกคนมีศักดิ์ศรี เราไม่อยากให้ใครด้อยค่าเรา เราเองก็ไม่ควรที่จะไปด้อยค่าใครหรือไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ไม่ว่าเขาจะมีสีผิวต่างจากเรา สูงต่ำแตกต่างจากเรา ดำขาวแตกต่างจากเรา หรือว่าเขาจะมีการศึกษามากน้อยไม่เหมือนกับเรา หรือจะมีเชื้อชาติมีการนับถือศาสนาหรือมีความคิดทางการเมืองความคิดเห็นด้านต่าง ๆ แตกต่างจากเราก็ตาม ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ คนเรามีความเห็นแตกต่างกันได้และสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติหรือนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ สิ่งสำคัญ คือ ความเห็นที่แตกต่างกันไม่ควรที่จะนำไปสู่ความรุนแรง และความเห็นต่างนั้นไม่ควรนำไปสู่การบูลลี่หรือกลั่นแกล้ง รังแก ดูถูก เหยียดหยามกัน