นายกฯลงนามแล้วแต่งตั้ง "นิโรธ" ประธานวิปรัฐบาล

2021-11-05 14:41:21

 นายกฯลงนามแล้วแต่งตั้ง "นิโรธ" ประธานวิปรัฐบาล

Advertisement

นายกรัฐมนตรีลงนามแล้วคำสั่งแต่งตั้ง "นิโรธ" ประธานวิปรัฐบาล

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที 299/2564   เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  180/2562  ลงวันที่ 9 ส.ค.2562  แต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่น นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 จึงให้ยกเลิกความในข้อ 1.2  คณะกรรมการ (1) ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  1.2 คณะกรรมการ (1) นายนิโรธ สุนทรเลขา  ประธานกรรมการทั้งนี้ ตั้งแต่บัตนี้เป็นตันไป