โปรดเกล้าฯ "ปลัด กห.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ."เป็น ส.ว.แล้ว

2021-11-05 06:00:47

 โปรดเกล้าฯ "ปลัด กห.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ."เป็น ส.ว.แล้ว

Advertisement

โปรดเกล้าฯ ปลัด กห. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. เป็น ส.ว.แล้ว เตรียมพร้อมรายงานตัว 8 พ.ย.

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2562 เนื่องด้วย พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)  และพล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)  ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ตำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

1.พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

2.พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

3.พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับรายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภาของบุคคลทั้งสาม ในวันที่ 8 พ.ย.2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรอง 211 โซนกลางชั้น 2 อาคารรัฐสภา