ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษปี 65 จำนวน 4 วัน (มีคลิป)

2021-11-04 17:05:28

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษปี 65 จำนวน 4 วัน (มีคลิป)

Advertisement


รองโฆษกรัฐบาลเผย ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน เดือน ก.ค. 2565 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วันช่วงกลางเดือน  ส่วนช่วงปลายเดือนหยุดยาวติดต่อกันอีก 4 วัน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน, วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน, วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

ทั้งนี้ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

สำหรับวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วันมีดังนี้ วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค., วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 ม.ค., วันมาฆบูชา 16 ก.พ., วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย., วันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. รวม 3 วัน, วันฉัตรมงคล 4 พ.ค., วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือน พ.ค. ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆไป, วันวิสาขบูชา 15 พ.ค., วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พ.ค., วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย., วันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค., วันเข้าพรรษา 14 ก.ค., วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. , วันปิยมหาราช 23 ต.ค., วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ต.ค., วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค., วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค., วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธ.ค.และวันสิ้นปี 31 ธ.ค.

สำหรับวันหยุดประจำภาค ในปี 2564 ที่ ครม. เคยกำหนดให้หยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้น ในปี 2565 ยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดประจำภาค ซึ่งในปี 2565 จะมีการการประเมินสถานการณ์และประกาศกำหนดล่วงหน้าเมื่อมีจังหวะที่สมควร นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบกำหนดให้วันอังคารที่ 28 ธ.ค. 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช