"ศิริราช"เปิดจอง "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" บูสเตอร์เข็ม 3

2021-11-04 09:26:28

"ศิริราช"เปิดจอง "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" บูสเตอร์เข็ม 3

Advertisement

"ศิริราช"เปิดจอง "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" สำหรับเป็นบูสเตอร์โดสเข็ม 3 สำหรับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. รพ.ศิริราช แจ้งว่า  ขอเชิญผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคจาก รพ.ศิริราชครบ 2 เข็มภายในเดือน ก.ค. 2564 เข้าจองวันและเวลาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส หรือเข็ม 3 โดยท่านสามารถเข้าจองผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พ.ย. 2564 โดยจะเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. 2564 และ ปิดรับจองเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พ.ย. 2564 หรือเมื่อคิวรับจองเต็ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคจาก รพ.ศิริราชเท่านั้น

2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคครบ 2 เข็ม ไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 2564

3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็ม 3

4. ฉีดวัคซีนในวันที่ 18 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5. สถานที่ฉีดวัคซีน (1) หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ (2) ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีน ณ วันนั้น สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

6. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อมที่แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคครบ 2 เข็มไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีน โควิด 19 ของซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราช

จึงขอเชิญผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้าเป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็ม 3 เข้าจองวันและเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect)