สธ.วอน กกต.ทบทวนปมให้ อสม.สมัคร อบต.งดปฏิบัติหน้าที่

2021-11-03 09:56:47

สธ.วอน กกต.ทบทวนปมให้ อสม.สมัคร อบต.งดปฏิบัติหน้าที่

Advertisement

สธ.วอน กกต.ทบทวนปมให้ อสม.งดปฏิบัติหน้าที่กรณีสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.  นายก อบต. หรือ เป็นผู้ช่วยหาเสียง ชี้อาจส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ได้ทำหนังสือเลขที่ 0707/4460 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564 ถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอทบทวนการขอความร่วมมือให้ อสม. ที่สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.)  หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  (นายก อบต.) หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฏิบัติหน้าที่ อสม. จนกว่า การเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ นั้น กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การให้ อสม. งดปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 และหลักสากล ประกอบกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ยังคงต้องดําเนินการ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีกฎหมายที่บังคับใช้ กับประชาชนผู้มีสิทธิหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ