วันนี้มีอะไร: 9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

2017-12-09 00:00:06

 วันนี้มีอะไร: 9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

Advertisement

วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
สหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) กำหนดขึ้นตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา

ภาพ awsome design studio / Shutterstock.com, Goran Petric / Shutterstock.com

ภาพ เนชั่น

84 ปีก่อน
พ.ศ. 2476
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 เมื่อเวลา 15.14 น. ณ คุ้มรินแก้ว สิริพระชันษา 60 ปี 3 เดือน 13 วัน พระราชชายา เจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา


26 ปีก่อน
พ.ศ. 2534
วันเกิด ชเว มิน-โฮ นักร้องและนักเต้นชาวเกาหลีใต้สมาชิกวงชายนี (SHINee)
ภาพ non c / Shutterstock.com

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2547
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด สวนเบญจกิติ


ภาพ JStone / Shutterstock.com

7 ปีก่อน
พ.ศ. 2553
อีริค แคลปตัน ได้ประกาศขายกีตาร์ที่เขาสะสมมาเป็นเวลานานเพื่อหาทุนให้กับศูนย์บำบัดการติดยาที่เขาก่อตั้งขึ้นในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา