"เรืองไกร"ยื่น "ชวน" ตรวจสอบรายงาน กมธ.ร่าง รธน.

2021-09-13 11:15:05

  "เรืองไกร"ยื่น "ชวน" ตรวจสอบรายงาน กมธ.ร่าง รธน.

Advertisement

"เรืองไกร"ยื่น "ชวน" ตรวจสอบรายงาน กมธ.ร่าง รธน.ชอบหรือไม่  หลังพิมพ์ พ.ศ.ผิด

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า หลังจากรัฐสภาลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่  10 ก.ย. ไปแล้วนั้น ตนได้ใช้ google เข้าเว็บไซต์รัฐสภา เพื่อเก็บข้อมูลรายงานของ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี  2 ฉบับ คือ ฉบับเดิม กับ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยรายงานคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83  และมาตรา 91 ) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์รัฐสภา มีข้อความ หน้าที่ 5 ดังนี้

รายงานคณะกรรมาธิการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 23 มิ.ย.2564  และครั้งที่  3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย.2564 และวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย.2564 ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน 15  วัน โดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสร็จแล้ว และเสนอร่างรัฐธรรมนูญตามที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรายงานต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ส.ค.2564 นั้น

คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่  24 ส.ค.2564 พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 และมาตรา 91  ) และมีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการได้เสนอร่าง รัฐธรรมนูญตามที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ส.ค.2563 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ข้อความในฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ระบุวันศุกร์ที่ 13 ส.ค.2563 จึงไม่ถูกต้อง เพราะ พ.ศ. ผิดแน่นอน กรณีจึงมีเหตุต้องขอให้ประธานรัฐสภาตรวจสอบรายงานคณะกรรมาธิการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ว่าชอบหรือไม่   ตนยังได้ตรวจสอบไปถึงรายงานหน้าที่ 51  ซึ่งเป็นหน้าสุดท้าย ที่เป็นใบแทรก แก้ไขเพิ่มเติม ก็ไม่พบการแก้ไขข้อความดังกล่าว ดังนั้น ตนจึงส่งจดหมายไปถึงประธานรัฐสภาขอให้ตรวจสอบต่อไป โดยส่งทางไปรษณีย์ EMS แล้วในวันนี้