สภา มธ.ประกาศใช้ข้อบังคับนำเข้ายา วัคซีน เวชภัณฑ์รับมือโควิด-19

2021-08-16 21:07:55

สภา มธ.ประกาศใช้ข้อบังคับนำเข้ายา วัคซีน เวชภัณฑ์รับมือโควิด-19

Advertisement

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศใช้ข้อบังคับนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์เพื่อรับมือโควิด-19 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโตยเอกฉันที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  8/2564 เห็นชอบให้ประกาศใช้ "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564" ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับตังกล่าวในวันนี้แล้ว การตราข้อบังคับฉบับดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 มาตรา 14(3) และ (14) ประกอบกับมาตรา 23 (2) (4) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับเพื่อกำหนตหลักเกณฑ์ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สขภาพจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่สังคมในเรื่องการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการรักษาพยาบาลผู้ที่ใด้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดซอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถสนอต่ออธิการบดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและกับต่างประเทศได้

การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้กำหนดให้สามารถกระทำใต้จะต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มีผลในวันถัดจากวันที่ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่  16 ส.ค.2564 และมหาวิทยาลัยจะใด้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป