พม. ช่วยกลุ่มเปราะบาง 18,721 รายเดือดร้อนจากโควิด-19

2021-08-09 21:39:57

พม. ช่วยกลุ่มเปราะบาง 18,721 รายเดือดร้อนจากโควิด-19

Advertisement

ปลัด พม. เผยช่วยกลุ่มเปราะบาง 18,721 ราย  เดือดร้อนจากโควิด-19 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 9 ส.ค.  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.)  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. เปิดเผยว่า พม. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤตโควิด-19   เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งการสื่อสารสังคม การรายงาน และติดตามผลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชม.  อีกทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤตโควิด- 19 ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 8 ส.ค. 64 พบว่า ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 และประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ  รวมจำนวน 18,721 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่ กทม. 2,729 ราย และส่วนภูมิภาค 16,043 ราย โดยแบ่งเป็น 1. เด็กและเยาวชน 3,872 ราย 2. คนพิการ 4,076 ราย 3. ผู้สูงอายุ 3,323 ราย 4. ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง 335 ราย 5. คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง 456 ราย 6. สตรีตั้งครรภ์ 39 ราย  7. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ 6,662 ราย 

นางพัชรี  กล่าวต่อว่า สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามภารกิจ  พม. มีการดำเนินการที่สำคัญ  ดังนี้ 1. กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ 1.1) การให้คำปรึกษา 5,724 ราย 1.2) ประสานส่งกลับภูมิลำเนา 122 ราย 1.3) ประสานส่งต่อ 1,661 ราย 1.4) การมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค 74,859 ชุด และ 1.6) การช่วยเหลือเป็นเงิน 19,638,106 บาท และ 2. ประสานกระบวนการสาธารณสุข ได้แก่ 2.1) การตรวจเชื้อ 329 ราย 2.2) การรักษา 912 ราย 2.3) ฉีดวัคซีน 3,743 ราย และ 2.4) จัดหาที่พักชั่วคราวและศูนย์พักคอย 1,001 ราย  หากประชาชนกลุ่มเปราะบางที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 2.สายด่วนคนพิการ โทร. 1479  3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และ 4.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่