ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดแคมป์ก่อสร้างคลัสเตอร์โควิด

2021-07-28 20:28:42

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดแคมป์ก่อสร้างคลัสเตอร์โควิด

Advertisement

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดชั่วคราวแคมป์คนงานก่อสร้าง คลัสเตอร์ใหญ่กลางเมืองหัวหิน


เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบฯ ลงคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7502/254 เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกกับแรงงานก่อสร้างซึ่งรับจ้างก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.หัวหิน ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริเวณซอยหัวหิน 88 ต่อเนื่องซอยหัวหิน 94 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 2 ครั้ง พบแรงงานก่อสร้างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 181 ราย จากแรงงานทั้งหมด 264 คน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา จึงมีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริเวณซอยหัวหิน 88 ต่อเนื่องซอยหัวหิน 94 และห้ามมิให้แรงงานเดินทางออกมาจากสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ ให้มีการจัดตั้งแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลสนาม ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯกำหนด เพื่อรองรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น โดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาคารสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันทำความสะอาดและควบคุมโรค รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกฎหมายกำหนด


นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความปลอดภัยและควบคุมการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ตลอด 24 ชม. สำหรับแรงงานที่อยู่ภายในและเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือที่เพียงพอ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลา หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 10 ส.ค.2564 รวม 14 วัน