"ไพบูลย์"มั่นใจแก้เนื้อหาเกินมาตราที่รัฐสภารับหลักการได้

2021-07-08 21:21:43

"ไพบูลย์"มั่นใจแก้เนื้อหาเกินมาตราที่รัฐสภารับหลักการได้

Advertisement

"ไพบูลย์"มั่นใจแก้เนื้อหาเกินมาตราที่รัฐสภารับหลักการได้ ไม่มีเหตุส่งศาล รธน.

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) รัฐสภา เปิดเผยถึงกรอบการพิจารณา ว่า ในสัปดาห์หน้า วันที่ 13 ก.ค. ที่ประชุมจะหารือต่อประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่เสนอ โดยจะเชิญฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าชี้แจงต่อรายละเอียดและเจตนารมณ์ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 วรรคท้าย ที่กำหนดว่า “การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการที่เสนอแก้ไข เว้นแต่แก้ไขมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น” จากนั้นในวันที่ 16 ก.ค. ทาง กมธ.จะกำหนดประเด็นพิจารณา เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อหาสัดส่วนส.ส. โดยกำหนดให้ได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่มี กมธ. ให้ความเห็นว่าการปรับแก้ไขมาตราอื่นนอกเหนือจากที่รัฐสภารับหลักการ จะเท่ากับแก้เกินหลักการและส่อว่าจะผิด นั้น เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไข มีสาระคือ การแก้องค์ประกอบของส.ส. ที่ให้มีส.ส.เขต 400 เขต และบัญชีรายชื่อ 100 คน รวมถึงให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังนั้นการแปรญัตติมาตราที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และเชื่อว่าประเด็นดังกล่าวจะไม่ใช่เหตุที่นำไปสู่การยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ ยังกล่าวด้วยว่า พรรคพลังประชารัฐ เตรียมเสนอคำแปรญัตติให้ปรับแก้ไขเนื้อหา รวม 7 ประเด็น คือ 1.แก้ไขมาตรา83 ขอเพิ่มเนื้อหา วิธีการการเลือกตั้งส.ส. โดยตรงและลับ ด้วยบัตรเลือกตั้งแบบละ 1 ใบ 2.แก้ไขมาตรา 85 ว่าด้วยการลงคะแนนเลือก ส.ส.เขต 3.แก้ไขมาตรา 86 ว่าด้วยวิธีแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 4.แก้ไขมาตรา 90 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งส.ส.เขต 100 เขต จึงมีสิทธิส่งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5.แก้ไข มาตรา 91 กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของพรรคการเมืองที่ได้รับจากการเลือกตั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 1เปอร์เซนต์ จึงมีสิทธิได้รับการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.แก้ไขมาตรา 92 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่ หากพบการเลือกตั้งในเขตใดที่เสียงโนโหวต มากกว่าคะแนนเลือกตั้ง และ 7. ขอยกเลิกมาตรา 93 และ มาตรา 94