โพลชี้รัฐบาลแก้โควิด-19 ไม่ถูกทาง

2021-07-04 11:27:49

โพลชี้รัฐบาลแก้โควิด-19 ไม่ถูกทาง

Advertisement

"สวนดุสิตโพล"ชี้รัฐบาลแก้โควิด-19 ไม่ถูกทาง เศรษฐกิจแย่ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ทำอย่างไรคนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,744 คน สำรวจวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564 เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 กับคนไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร อันดับ 1 ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก ร้อยละ 91.95 อันดับ 2 เผชิญกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.86 อันดับ 3 ทำให้ทุกข์ใจ เครียด จิตตก กลัวไม่ได้รักษา บางคนคิดสั้น ร้อยละ 81.78อันดับ 4 ต้องพึ่งตนเอง การ์ดไม่ตก ดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ร้อยละ78.28 อันดับ 5 เข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลอาจคุมไม่ได้ ร้อยละ 74.31

เมื่อถามว่า ตั้งแต่มีโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ถูกทางแล้วหรือยัง ผลสำรวจพบว่า ยังไม่ถูกทางร้อยละ 66.05 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.36 ถูกทางแล้ว ร้อยละ 13.59 เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไร จึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้ ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1เร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 87.25 อันดับ 2หาทีมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไทย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ร้อยละ 80.16 อันดับ 3ต้องหยุดการกระจายของโรคให้ได้ คุมจุดเสี่ยงต่าง ๆ ร้อยละ 79.53อันดับ 4 รายงานสถานการณ์และข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน ร้อยละ78.09 อันดับ 5 หยุดเล่นเกมการเมือง มีความจริงใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ 75.20

เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้หน่วยงาน/ใคร เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโควิด-19 ผลสำรวจพบว่า อันดับ1 กรมควบคุมโรค ร้อยละ 67.04 อันดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 65.16 อันดับ 3 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ร้อยละ 49.88 อันดับ 4 ประชาชนคนไทยทุกคน ร้อยละ 41.13 อันดับ 5 นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 32.31

เมื่อถามว่า ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองไทยในยุคโควิด-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1ทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ร้อยละ 86.84 อันดับ 2 สละเงินเดือน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 82.39 อันดับ 3ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกัน ทำงานเชิงรุก ร้อยละ 81.64 อันดับ 4 ไม่เล่นเกมการเมือง หยุดทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา ร้อยละ 75.35 อันดับ 5 ตรวจสอบการบริหารจัดการโควิด-19 เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 65.59