ก.พ.อ. มีมติแต่งตั้ง 12 ศาสตราจารย์ ภรรยา "อภิสิทธิ์" ได้ด้วย

2021-07-01 14:36:34

ก.พ.อ. มีมติแต่งตั้ง 12 ศาสตราจารย์ ภรรยา "อภิสิทธิ์" ได้ด้วย

Advertisement

ที่ประชุม ก.พ.อ. มีมติแต่งตั้ง 12 ศาสตราจารย์ “รศ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ” ภรรยา "อภิสิทธิ์" ได้ด้วย เตรียมนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2564 มีวาระสำคัญ คือ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ช่วงระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 347 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 143 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 103 ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ 96 ราย (ข้าราชการ 36 ราย และพนักงาน 60 ราย) ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น 3 ราย โดยรายที่ได้รับการพิจารณาล่าสุด คือ ศ.ประมุข มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 2 ราย

รมว.อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1.รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ 2.รศ.อัครพล มุ่งนิรันดร์ 3.รศ.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง 4. รศ.วิทยา อมรกิจบำรุง 5.รศ.วิวรรณ ทังสุบุตร 6.รศ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ 7.รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 8.รศ.วิชุดา เสถียรนาม 9.รศ. หม่อมหลวง ชาครีย์ กิติยากร 10.รศ.สัญญา มิตรเอม 11.รศ.อริยา อรุณินท์ และ 12.รศ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ โดยหลังจากนี้จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

“ในฐานะ รมว.การอุดมศึกษาฯและประธาน ก.พ.อ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมุ่งมั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว