ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟู "การบินไทย"

2021-06-15 14:41:32

 ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟู "การบินไทย"

Advertisement

ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ  "การบินไทย" แสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ศาลล้มละลายกลาง  ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ ที่บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 ว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ และแผนที่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ศาลนัดพิจารณาแผนแล้ว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านว่า แผนฟื้นฟูกิจการไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้ศาลพิจารณาแผน คำคัดค้าน รายงานผลประชุมเจ้าหนี้ คำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ทำแผนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการโดยถูกต้อง  ขณะที่แผนฟื้นฟูกิจการมีรายการครบถ้วน ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย แม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็สืบเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะสิทธิเรียกร้องที่ต่างกัน และข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้  ซึ่งหากลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผน ลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้ แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย นอกจากนั้น เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แสดงว่าบรรดาเจ้าหนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารแผนแล้วว่า มีความเหมาะสม และการทำแผนเป็นไปโดยสุจริต ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย