นายกเล็กเมืองชุมแพแถลงนโยบายสานงานต่อก่องานใหม่

2021-06-08 11:05:07

นายกเล็กเมืองชุมแพแถลงนโยบายสานงานต่อก่องานใหม่

Advertisement

นายกเล็กเมืองชุมแพ แถลงนโยบายการบริหารงาน เน้นสานงานต่อ ก่องานใหม่ ประชาชนต้องมาก่อน พร้อมชูแผนพัฒนา 7 ด้าน เป็นเทศบาลเมืองแห่งความสุข

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อมแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลเมืองชุมแพ ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

นายสมเกียรติ ดีบุญมี นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ แถลงนโยบายว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองชุมแพพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้มีบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้น ในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลเมืองชุมแพเป็นเมืองแห่งความสุข สำหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย


1.นโยบายเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค โควิด 19 ในสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง คือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมสะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยจะเร่งรัดพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชน แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ใช้หลอดไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงาน และเพิ่มอายุการใช้งาน

3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คือการยกระดับให้ประชาชนมีคุณกาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

4.นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการ ทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแพสู่โรงเรียนชั้นนำ ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

5.นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน คือ พัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแพกับท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบบระบายน้ำ และมีระบบตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทางกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขยายพื้นที่ไปในชุมชน

6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับและการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

7.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี คือการให้ส่วนราชการในสังกัด สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ โดยกำหนดนโยบายแผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองค์กร การกุศลต่างๆ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป