2 โครงการจุฬาฯโดดเด่นเข้ารอบ THE Award Asia 2021

2021-06-07 20:45:46

2 โครงการจุฬาฯโดดเด่นเข้ารอบ THE Award Asia 2021

Advertisement

 2 โครงการจุฬาฯโดดเด่นเข้ารอบรางวัล  THE Award Asia 2021

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องในระดับนานาชาติ โดย 2 โครงการอันโดดเด่นของจุฬาฯ ได้แก่ “บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด” และ “โครงการดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตครบวงจรในวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรม” สามารถผ่านเข้ารอบรางวัล “THE Award Asia 2021” ประเภท Leadership and Management Team of the Year และประเภท Outstanding Support for Students จัดโดย THE World Universities Insights Limited เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำและผลงานที่โดดเด่นของสถาบันการศึกษา ทั่วทั้งทวีปเอเชีย ซึ่งจุฬาฯ ถือเป็นสถาบันการศึกษาไทยที่มีโครงการเข้ารอบมากที่สุดในปีนี้ และเป็นตัวแทนประเทศไทยที่สร้างความภูมิใจแก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยสองโครงการของจุฬาฯ โดดเด่นระดับโลกที่ผ่านเข้ารอบรางวัล “THE Award Asia 2021” มีดังนี้


บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (CU Enterprise Co., Ltd) ผ่านเข้ารอบประเภท Leadership and Management Team of the Year เป็นโครงการที่ยกระดับมหาวิทยาลัยไทย มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ผ่านการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพกว่า 194 ทีมที่ได้รับการบ่มเพาะจาก CU Innovation Hub สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยจาก”หิ้งสู่ห้าง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยงานวิจัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจุฬาฯ คือ “Innovations for Society” ส่วนหนึ่งของผลงานเด่นจากบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ได้แก่ การสนับสนุนบริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบพืชตระกูลยาสูบ นับเป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ที่สะท้อนความเป็นผู้นำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สากล


โครงการดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตครบวงจรในวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรม เป็นผลงานเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบในประเภท Outstanding Support for Students จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จุฬาฯ ได้ทุ่มเทสรรพกำลังและองค์ความรู้เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิตจุฬาฯ อย่าง ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “CU shelter-in-place” เพื่อให้จุฬาฯ เป็นบ้านที่ปลอดภัยของนิสิต ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ของจุฬาฯ ทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent) ปกป้อง (Protect) และรักษา (Cure) ครอบคลุมการดูแลสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ควบคู่การบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจจากความเครียดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมทั้งการสื่อสาร อย่างใกล้ชิดกับนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีโครงการลดค่าเล่าเรียนของนิสิต ทุกสาขาวิชาร้อยละ 10 และจัดสรรทุนเยียวยาหลากประเภทนับพันทุน ตามนโยบาย 10+ และ 10