กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความเห็นวางผังภาคตะวันออก

2021-04-10 07:59:38

กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความเห็นวางผังภาคตะวันออก

Advertisement

กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ กรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปบูรณาการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกต่อไป

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา โรงแรมนิวแทรเวลลอร์ด จันทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาคภาคตะวันออก กลุ่มที่ 3 กลุ่ม จ.จันทบุรี และ จ.ตราด โดยมี น.ส.วิชัญญา บำรุงชล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวชี้แจงแนวทางการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี และ ตราด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ ร่างวิสัยทัศน์ และ กรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปบูรณาการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกต่อไป


นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การวางผังนโยบายระดับภาค เป็นการวางผังนโยบาย การใช้พื้นที่โดยรวมของภาคในอนาคต ซึ่งจะชี้นำ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบซึ่งการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก จะเป็นการกำหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ และวิธีการดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน และจากการจัดประชุมฯ ดังกล่าว จะถือเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาค ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ได้กำหนดให้ระบบการผังเมืองของประเทศ ต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยให้หน่วยงานของรัฐ ใช้ดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง