ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ไม่เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2021-02-05 23:50:40

ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ไม่เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Advertisement

ผู้ตรวจการแผ่นดินถกหาทางออกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยันไม่เรียกคืนพร้อมปรับระเบียบภายใน 120 วัน

"แอน จักรพงษ์"เดือดไล่ "ณ" ไปแปลงเพศ

"ทอม ฮอลแลนด์"รักประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5  ก.พ. พล.อ. วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายเมธี มั่นคง ผอ.สำนักสอบสวน 1 ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญพิเศษ


พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า  สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกว่า 15,300 รายนั้น เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญพิเศษ ซึ่งต้องมาพิจารณาประเด็นเรื่องเงิน 2 ก้อนนี้ก่อนว่าเป็นเงินลักษณะเดียวกันหรือไม่  โดยสรุปที่ประชุม ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีเสนอแนะดังนี้   1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 120 วัน โดยไม่กำหนดเรื่องบำนาญพิเศษเข้าไปในเงื่อนไขต้องห้าม ที่ไม่ให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญพิเศษได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปแล้วนั้น ให้ระเบียบที่แก้ไขใหม่กำหนดบทเฉพาะกาลว่า ถ้าใครได้รับไปโดยสุจริต ให้ไปเทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10850/2559 โดยถือเป็นลาภอันมิควรได้ ซึ่งหน่วยงานไม่ต้องเรียกเงินคืนจากบุคคลนั้น ๆ