"ชวน" อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า

2021-01-01 10:15:10

"ชวน" อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า

Advertisement

“ประธานรัฐสภา”อวยพรปีใหม่ ขอให้ชาวไทยประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ชี้ปี 2563 ประเทศไทยเผชิญปัญหาโควิด-19 แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภา  ชื่นชมทุกฝ่ายป้องกันแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564  ระบุว่า ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาคุณพระศรีรัตนไตร และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการออกกฏหมายและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ตามวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นตัวแทนในการเสนอปัญหาของประชาชน รัฐสภาได้ทำหน้าที่นี้อย่างแข็งขันจริงจังและยังได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประชาชนต่อรัฐสภา นอกเหนือจากการร้องเรียนผ่านทางสมาชิกรัฐสภา และเมื่อมีภัยจากธรรมชาติหรือภัยอื่นใดเกิดขึ้น รัฐสภาไม่เพียงเสนอปัญหานั้นต่อฝ่ายบริหาร จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนด้วย กระผมจึงขอแสดงความชื่นชมสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และผู้มีส่วนร่วมจากทุกองค์กรทุกหน่วยงาน รวมทั้งพี่น้องประชาชนไว้ ณ โอกาสนี้

นายชวน กล่าวด้วยว่า นอกจากภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม ของประเทศชาติแล้ว ในส่วนของรัฐสภาเอง ก็พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักสุจริต มีการริเริ่มโครงการบ้านเมืองสุจริตเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่างๆในการสร้างจิตสำนึกพื้นฐานให้กับเยาวชนและสังคมโดยรัฐสภาจะต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้และเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน โครงการดังกล่าวนี้จะดำเนินการโดยมุ่งเน้นการประสานกับส่วนราชการและภาคเอกชนซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว อันหนึ่งในห้วงเวลาที่สังคมมีความขัดแย้ง รัฐสภาได้รับมอบหมายให้ประสานงานและดำเนินการโครงการสมานฉันท์ ซึ่งรัฐสภาได้ใช้กลไกหน่วยงานในกำกับได้แก่สถาบันพระปกเกล้ามาร่วมกันหาแนวทาง ในการลดความขัดแย้งสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น กระผมเชื่อว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย จากหลายองค์กรจะได้เริ่มประชุมกำหนดแนวทางในต้นปี 2564 แต่สิ่งนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกฝ่าย


"พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก ตลอดช่วงปีพุทธศักราช 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกองค์กรรวมทั้งรัฐสภาแต่รัฐสภาก็มีให้โรคระบาดดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่จึงได้มีการปรับรูปแบบและเวลาในการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาเอง ได้มีการปรับเวลาในการประชุมโดยงดการประชุมในช่วงเวลาที่มี ความเสี่ยงสูงและประชุมชดเชยในภายหลัง กระผมขอชื่นชม และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายและพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ในวาระขึ้นปีใหม่กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งที่พี่น้องประชาชนเคารพนับถือโปรดอภิบาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเราประสบความสำเร็จความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าตลอดปี 2564 และตลอดไป"นายชวน กล่าว 

นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้มอบ ส.ค.ส.ปีใหม่ เป็นภาพวาดมโนราห์ พร้อมข้อความว่า ขอให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง